CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

8712551146_271cc3f618_c

Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Sociaal-Cultureel veld

15/10/2014

Op expliciet verzoek van de Vlaamse overheid heeft CVN de culturele samenwerking binnen het Sociaal-Culturele veld beschouwt. CVN heeft met deze schets de huidige situatie van het Vlaams-Nederlandse sociaal-culturele landschap in beeld gebracht. Dit diende als uitgangspunt voor de identificatie van kansen en belemmeringen die werden meegenomen in praktische aanbevelingen voor de uitvoering van beleid naar de toekomst.

Uit een eerdere expertmeeting van 8 september kon worden geconcludeerd dat de finaliteit van de Vlaams-Nederlandse samenwerking binnen het sociaal-culturele veld voornamelijk ligt bij kennisdeling en -uitwisseling. Complementair beleid biedt kansen en zorgt ervoor dat Vlaanderen en Nederland veel van elkaar kunnen leren. Ten tweede werd opgemerkt dat cultuureducatie bovenaan op de agenda moet komen te staan gezien alle onderzoeken erop wijzen dat het brede sociaal-culturele veld daar versleuteld zit.

Op basis van deze uitkomsten heeft er op 25 november in de vergaderzaal van CVN een tweede expertmeeting plaatsgevonden. De grote lijnen en het volledige verslag kunt u hier teruglezen.

De uitkomsten werden meegenomen in de tussentijdse resultaten van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en FotoPLUS.

Tussentijdse resultaten

Analyse

Vlaanderen kent een grote sociaal-culturele traditie. Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing staat in de Belgische grondwet opgenomen en heeft dus, in tegenstelling tot in Nederland, meer en diepere wortels in aarde. De nieuwe decentralisatiegolf in Vlaanderen verandert het bestuurlijke landschap en daarmee ook haar unieke sociaal-cultureel weefsel binnen Vlaanderen.

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vertrekt van een duidelijke doelstelling en taakstelling ten aanzien van lokale besturen: ‘We geven de gemeenten en steden nog meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid. We versterken hun bestuurskracht en autonomie. En dus krijgen ze bijkomende bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.’ Deze visie zal in de komende jaren geconcretiseerd worden. CVN noteerde echter een grote bezorgdheid vanuit de sector bij de invulling en de overdracht van deze bevoegdheden, met inachtneming van de Vlaamse traditie.

Tussentijds advies

Het ‘loslaten’ in navolging van het subsidiariteitsbeginsel vraagt tijd en aanpassing. De sector vreest voor onvoldoende ruimte en tijd om de taken die tijdens de decentralisatie afgestoten worden op Vlaams niveau op te laten nemen door het middenveld. Om een periode van (te snelle) verandering te overbruggen heeft CVN geadviseerd om na te denken over een tijdelijke tussenpartij die het middenveld ondersteund in haar nieuwe taken.

Vlaanderen staat aan het begin van een verandering die de afgelopen 20 jaar in Nederland al plaatsvond. Waar dit verschil in het verleden het Vlaams-Nederlandse sociaal-culturele veld op ongelijke voet plaatste en kennisuitwisseling bemoeilijkte, biedt dit vandaag de dag kansen: Nederland kan Vlaanderen bijstaan in deze verschuivingen tussen de verschillende bestuurslagen. Om deze reden heeft CVN de aanbeveling willen doen om de kennisuitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland te faciliteren en opnieuw leven in te blazen. Dit alles in het kader van de decentralisatie binnen Vlaanderen. CVN heeft benadrukt dat hier niet per se extra middelen voor vrij gemaakt dienen te worden, maar dat het gaat om het optimaal benutten en inzetten van bestaande infrastructuren en bovenal het uitwisselen van kennis en praktijkvoorbeelden.

Zie hieronder de bronnenlijst:

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht

  • briers wolf

    hehe