CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Vlaams-Nederlandse Meesters – Verzilveren van heden en verleden

28/02/2014

In haar reactie op het Derde Landen advies bevestigde de Nederlandse overheid de relevantie om kansen binnen het gezamenlijk toerismebeleid te formuleren. Hierop aansluitend heeft CVN voor FotoPLUS-Erfgoed verkend of, en zo ja hoe, inzet van de ‘Meesters’ aangewezen is, om hierdoor voor de Vlaams-Nederlandse regio een zo groot mogelijk (internationaal) publiek te genereren.

Veelal wordt dan vooral gedacht aan de rijke picturale traditie van de Lage Landen en kunstvormen op basis van de Nederlandse taal.

Hieronder beschrijft CVN een brede aanpak die zich laat indelen in de Meesters van het heden en het verleden.

Met de term ‘Meesters’ wordt het erfgoed bedoeld dat het artistieke product is van de gedeelde Vlaams-Nederlandse culturele ruimte die het meest aanspreken en waarvan een hoge externe herkenbaarheid uitgaat. Ze verwijst tevens de titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt.

Verleden

De Gouden Eeuw in de Lage Landen kent wereldfaam als het gaat over de kunsten. Rubens en Rembrandt. Ook op vlak van architectuur, literatuur, toegepaste kunsten en historische ontwikkelingen zijn de Lage Landen wereldberoemd.

Aandacht gaat uit naar het behoud en beheer van het erfgoed en tegelijkertijd naar ontsluiting, publieksbereik en zelfs marktverruiming. Deze twee belangen lopen per definitie niet steeds parallel.

De Meesters verleiden toeristen, jong talent, wetenschappers en kunstenaars om af te reizen naar de Lage Landen en zijn tegelijk ook onze visitekaartjes in het buitenland. Deze dynamiek van ‘halen en brengen’ werd reeds beschreven in het CVN advies Sleutels tot Verzilveren.

Op het vlak van presentatietechnieken, ontsluiting conservatie en curatie van haar kostbare erfgoed zijn de Lage Landen een kenniscentrum. Een voorbeeld hiervan is de restauratie van het veelluik ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck. Deze restauratie is voor het publiek toegankelijk en wordt onder grote internationale belangstelling gevolgd. Op Closer to van Eyck kan de digitale bezoeker het werk zelfs tot in detail bestuderen. Dit virtueel toerisme kan nog beter benut worden in het presenteren van de Meesters en het bieden van een oplossing m.b.t. duurzaam toerisme.

Heden

Naast de Meesters van het verleden heeft CVN suggesties willen doen over hoe de hedendaagse Meesters geëtaleerd kunnen worden. Hoe de Lage landen hun kunstenaars, creatieve producten of talent dat op dit moment tot de wereldtop behoort als toonbeeld van Meesterschap uitgestald kan worden. En hoe deze optimaal geprofileerd kunnen worden in het buitenland om zo nieuw jong talent te inspireren en naar de Lage Landen te lokken.

Zie hieronder de bronnenlijst:

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht