CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

educatie

Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling binnen het kunstonderwijs

11/06/2014

CVN heeft verkend of binnen de keten ‘van Cultuurparticipatie tot Talentontwikkeling’ verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse organisatie en uitvoering oplossingen, of zelfs kansen kunnen bieden.

Tijdens een eerste expertmeeting op 8 september 2014 verkende CVN de brede basis van de onderwijsketen. Als besluit werd genoteerd dat Vlaams-Nederlandse samenwerking een antwoord kan bieden op een aantal uitdagingen door middel van kennisdeling- en uitwisseling.

Na de brede verkenning van het Hoger Kunstonderwijs werd verder afgedaald in de onderwijsketen en de onderwerpen cultuureducatie- en participatie beschreven. Hierdoor werd verder gebouwd op een piramide als metafoor voor de sector. CVN merkte in de brede basis van die piramide (cultuureducatie- en participatie) een aantal raakpunten met het sociaal-culturele veld.

De volledige keten van cultuurparticipatie tot en met top-talentontwikkeling in beeld brengen brengt beperkingen met zich mee: aansluitingen en dwarsverbanden met andere sectoren en de markt beschrijven. Om die reden, alsook bevestigd op de expertmeeting van 17 oktober, bekijkt CVN de sector niet langer als de hieronder gevisualiseerde piramide maar als een breed netwerk dat in verbinding staat met andere beleidsdomeinen.


Onderstaand netwerk laat toe om urgente specifieke onderwerpen zoals toptalentontwikkeling, cultuureducatie en cultuurparticipatie te agenderen en tegelijkertijd de verbinding te zoeken met andere adviestrajecten. De keten van het Hoger Kunstonderwijs kan dan worden beschouwd als een doorsnee van dit netwerk, een casus.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht