CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

scenic-185234_640

Vlaams-Nederlands fonds voor Culturele Samenwerking

04/09/2013

In het advies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 kondigde CVN een subadvies inzake instelling van een Vlaams-Nederlands fonds voor Culturele Samenwerking en/of cultuurparticipatie aan; een terrein waarop Vlaanderen en Nederland unilateraal vergelijkbare ambities en beleid hebben. Dit onderwerp werd tevens geraakt in de voorbereiding tot inventarisatie van middelen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking.

In reactie op het advies gaven de overheden echter aan dat een geoormerkt Vlaams-Nederlands fonds niet rechtstreeks tot de mogelijkheden behoorde vanwege financiële en organisatorische redenen.

CVN was daarom verheugd te lezen dat de middelen die de Vlaamse en Nederlandse overheden wel ter beschikking stelden voor de Viering van het 20-jarig verdrag in 2015, met name ook voor deze inclusieve doeleinden aangewend zouden worden. Het CVN-advies kreeg met deze eenmalige bilaterale regeling rechtstreeks, zij het incidenteel, toch een mooie invulling.

De precieze regeling en voorwaarden staan niet meer online omdat de eenmalige regeling intussen is gesloten. Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen waren dat het projecten zijn

  • waarin de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen duidelijk aanwezig is,
  • die een cultureel en inclusief karakter hebben,
  • waarin gezocht wordt naar een nieuw publiek en nieuwe participatievormen,
  • en waarvan de helft van de financiering al rond is. BesteBuren is een matchingfonds, geen subsidie.

Update Maart 2015: CVN hoopt dat alsnog een structurele borging mogelijk kan worden, indien de ervaringen en effecten van deze eenmalige Vierings-middelen positief zijn. CVN had de monitoring van de resultaten van de BesteBuren-regeling reeds in de agenda opgenomen, om behoefte, gebruik en effect te evalueren.

Met het terugtreden van de voltallige commissie in maart 2015, en de aangekondigde opheffing van het secretariaat zal die planning niet meer mogelijk zijn.

Tegelijkertijd ziet Cvn ziet wel een lang gekoesterde wens, beschreven in genoemde adviestrajecten, in vervulling gaan door de recente aankondiging van de overheden over nieuwe ambities voor een nieuwe commissie CVN, dat “de vrijgekomen CVN-middelen worden integraal geheroriënteerd naar de financiering van Vlaams-Nederlandse culturele initiatieven in derde landen”.

CVN maakt zoals door de commissie verwoord in haar persbericht graag plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht