CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Bilateraal overleg culturele attachés

Bilateraal overleg culturele attachés

16/06/2014

De gedeelde grens en de gemeenschappelijke taal maken Vlaanderen en Nederland tot natuurlijke partners voor samenwerking. De sterke en wereldwijd gewaardeerde culturele infrastructuur van de Lage Landen staat klaar om binnen de grenzen van de Lage Landen en met name ook richting Derde Landen steviger maatschappelijke en economische impact te realiseren.

De Vlaamse en Nederlandse diplomaten zetten in op de verwezenlijking van deze ambitie, die is neergelegd in de beleids- en strategienota’s van beide regeringen. Door het naast elkaar leggen van prioriteiten en het gezamenlijk beantwoorden van vragen m.b.t. culturele diplomatie, kunnen de Vlaamse en Nederlandse buitenlandse posten nog meer synchroon optrekken bij de uitvoering van de geformuleerde ambities.

Met Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen heeft CVN een voorzet gedaan om de gezamenlijke ambities naar beleid en uitvoering te vertalen. Sinds publicatie is CVN voortgegaan met de inventarisatie van concrete kansen voor samenwerking richting derde landen op de verschillende deelgebieden van het Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland. De viering van het 20-jarig bestaan van het verdrag in 2015 biedt, zoals CVN heeft genoteerd in het advies Tot hier. En nu verder!, de uitgelezen kans om de Vlaams-Nederlandse culturele diplomatie richting het buitenland verder vorm te geven.

Naar aanleiding van de aanwezigheid op de bijeenkomst voor Nederlandse cultureel attachés[1] ziet CVN een kans om de onderlinge Vlaams-Nederlandse afstemming te versterken. Dit door de planning en het programma van de diplomatenconferenties in het thuisland (de ‘terugkomdagen’) met enige regelmaat op elkaar af te stemmen, zowel qua planning als inhoud.

Mogelijke agenda voor een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse terugkomdag voor Vlaamse en Nederlandse diplomaten:

  •  “Welke derde landen zijn prioritaire afzetmarkten voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking?”
  • “Op het etaleren van welke sectoren kan gezamenlijk ingezet worden om optimale impact te realiseren?”
  • “Hoe worden de gezamenlijke presentaties in het buitenland best opgezet?” “Hoe branden Vlaanderen en Nederland zich gezamenlijk?”
  • “Welke internationale evenementen en toonmomenten zijn geschikt voor het brengen van een Vlaams-Nederlandse culturele presentatie?”
  •  “Welke buitenlandse posten zijn zowel uni- als bilateraal van strategisch belang?”
  • “Wat kunnen we van elkaar leren?” “Hoe kunnen we de verschillen in organisatie en bekostiging versterkend laten werken?”  
  • “Zijn de overeenkomsten niet veel nuttiger en gewichtiger dan de verschillen?”

Door deze en gerelateerde vragen samen te beantwoorden en praktische prioriteiten af te spreken, kunnen de Vlaamse en Nederlandse buitenlandse posten nog synchroner optrekken bij de uitvoering van de geformuleerde ambities.

CVN heeft met enkele cultureel diplomaten en DutchCulture verkend of, en zo ja hoe een dergelijk bilaterale terugkomdag georganiseerd zou kunnen worden. Hoewel inhoudelijk enthousiast is gereageerd, zouden praktische bezwaren dat echter verhinderen.


Update maart 2015: Niettegenstaande die vaststelling, lijkt een hernieuwde poging om een dergelijke bilaterale bijeenkomst te organiseren voor de hand te liggen. Zeker nu recent door beide overheden is beklemtoond dat het gezamenlijk optreden richting Derde Landen hernieuwd prioritair op de agenda staat.

CVN ziet die besluitvorming als een bevestiging van het door haar geïnitieerde advies voor extra inzet op bilaterale afstemming tussen de cultureel diplomaten, en is daarvoor erkentelijk.

 

[1] Linking Mutual Heritage op 12 februari 2014

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht