CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Samenstelling Commissie CVN in het verleden

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland

Leden Commissie vierde termijn (2012 – 2015)

Achtergrond bij de Commissie in vierde termijn

In de nieuwe opzet van de Commissie werd het accent verplaats naar Cultuur om van daaruit verbindingen te leggen naar de andere beleidsterreinen uit het werkveld van het verdrag: Onderwijs, Wetenschap en Welzijn.

De heer Onno Hoes, Burgemeester van Maastricht, was voorzitter van de Commissie die in april 2012 werd benoemd. Mevrouw Katia Segers was ondervoorzitter tot het moment dat zij werd verkozen als lid van het Vlaams Parlement in 2014. De vacante positie die zij achterliet werd niet ingevuld.

In haar werkzaamheden werd de Commissie bijgestaan door het secretariaat onder leiding van Algemeen Secretaris, Marijn ten Harmsen van der Beek.


Leden Commissie derde termijn (2006 – 2012)

Waarnemers

Achtergrond bij de samenstelling in derde termijn

Op 13 mei 2006 werd in de Beurs van Berlage in Amsterdam de nieuw samengestelde commissie geïnstalleerd. Beide voorzitters, H. Weckx en F. Niessen, in functie sinds 1998, konden hun mandaat niet meer verlengen. Zij worden opgevolgd door H. Balthazar, gewezen hoogleraar en gouverneur van Oost-Vlaanderen, en W. van Gelder, commissaris van de koningin van Zeeland.

Naast de voorzitters verlieten ook andere leden de commissie – de meesten omdat ze na twee termijnen niet meer in aanmerking kwamen voor een nieuw mandaat. Aan Vlaamse kant zijn dat: J. Deleu, publicist en voormalig afgevaardigd bestuurder van de Stichting Ons Erfdeel; R. Jeurissen, hoofdlector Nederlands aan de Hogeschool Limburg; E. Stroobants, secretaris-generaal ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; A. Van den Wouwer, advocaat en plaatsvervangend vrederechter.
Verlieten de commissie aan Nederlandse kant: J. Belinfante, hoofdconservator cultureel erfgoed , Universiteit van Amsterdam, gewezen lid van de Tweede Kamer; en A. Neslo, theatermaakster en gewezen directeur Dasarts.

Naast de voorzitters Balthazar en Van Gelder traden ook enkele andere nieuwe leden toe tot de commissie. Aan Vlaamse kant zijn dat W. Demeester, gewezen minister van o.m. Welzijn, bestuurslid van deBuren en van De Singel; J. De Meulemeester, directeur Ancienne Belgique en voorzitter Muziekcentrum Vlaanderen; G. Janssens, journalist VRT en gewezen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Den Haag; J. Van Rillaer directeur-generaal agentschap Kunsten en Erfgoed; en D. Verstraeten, secretaris-generaal departement Internationaal Vlaanderen.
Aan Nederlandse zijde treden aan: G. van den Bergh, gewezen intendant van deBuren en algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie; M. Gerené, directeur Nederlands Uitbureau; en R. Seerden, directeur Internationaal Beleid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Een aantal commissieleden traden aan in 2002 of later, en kunnen dus nog één termijn in functie blijven. Aan Vlaamse kant zijn dat A. Schramme, docente vakgroep geschiedenis, universiteit Antwerpen en adviseur schepen van Cultuur Antwerpen; H. Martens, directeur IMO-IMOMEC Limburgs Universitair Centrum en gewezen rector Limburgse Universitaire Campus.
Aan Nederlandse kant zijn de blijvers D. van den Bout, directeur SCOOP, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling; J. Daalmeijer, hoofdredacteur Wereldomroep; J. Hoekema, ambassadeur Culturele Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken; D. Scheerhout, directeur Stichting Nederlandse Archeologie.

Waarnemers in de commissie zijn A. Buyse, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland; M. Vonno, attaché pers en politiek, Nederlandse ambassade Brussel; en L.van den Bosch, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie.

Op 16 februari 2007 benoemde de Vlaamse Regering C. Claus tot lid van CVN. Claus, secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, komt in de plaats van J. Van Rillaer, die administrateur-generaal werd van het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

Op 1 juli 2007 werd J. Hoekema, Nederlands ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking, opgevolgd door J. Henneman.

In het voorjaar 2008 werd D. Verstraeten als secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen opgevolgd door de heer K. Verlaeckt. De heer Verlaeckt volgde mevrouw Verstraeten ook op als commisielid.

Op 1 maart 2008 werd F. D’Havé benoemd als Vlaams Vertegenwoordiger in Den Haag. Hij volgde A. Buyse op.

A. Buiteveld werd benoemd tot nieuwe directeur Internationaal Beleid, en volgde R. Seerden op. Nog in 2008 verving M. Leemhuis J. Hoekema als ambassadeur Culturele Samenwerking.

In de zomer van 2009 verlieten zowel W. Vandaele (werd Vlaams parlementslid) als M. Langenberg (volgde haar echtgenoot -Nederlands ambassadeur- naar Georgië) het CVN-secretariaat.

Eind augustus 2010 werd M. Vonno als hoofd politiek en cultuur aan de Nederlandse ambassade te Brussel opgevolgd door de heer S. Cohen (hoofd politiek) en mevrouw A. van der Meer (cultureel attaché).

Op 1 mei 2010 werd G. Janssens de nieuwe algemeen secretaris van CVN.


Tweede termijn (2002 – 2006)

Na een eerste ambtstermijn van vier jaar werd de commissie in 2002 gedeeltelijk opnieuw samengesteld. Van Vlaamse kant verdwenen R. Dillemans, oud-rector van de KUL, en schrijfster M. barones Van Paemel uit de commissie. Zij werden vervangen door H.y Martens, rector van de Limburgse Universitaire Campus, en A. Schramme, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.
Aan Nederlandse zijde verdwenen P. de Meijer, oud-rector van de Universiteit van Amsterdam, F. Boersma, gewezen lid van de Raad voor Cultuur, en Y. Mergler, directeur van de Schouwburg Deventer. Zij werden opgevolgd door J. Kaagman, directeur van Stichting Conamus, J. Belifante, gewezen directeur van het Joods Museum en gewezen Tweede Kamerlid, en A. Neslo, actrice en directeur van Dasarts.

Deze “nieuwe” commissie werd op 14 juni 2002 in Brugge geïnstalleerd.

In 2003 werd G. Janssens als Vlaams vertegenwoordiger in Nederland opgevolgd door A. Buyse. K.A. Koekkoek, Nederlands ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking, werd opgevolgd door J. Hoekema. Mevr. J. Kaagman werd vervangen door D. van den Bout. Begin 2004 werd H. van Beers, gewezen lid van de raad van bestuur van NOS en directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, vervangen door J. Daalmeijer, netmanager Nederland 2.

Op 6 december 2004 overleed mevr. M. Magis-Habets.


Eerste termijn (1998 – 2002)

Na de installatie in 1998 in ‘s-Hertogenbosch was de Commissie als volgt samengesteld:

F. Niessen (voorzitter Nederland), H. Weckx (voorzitter Vlaanderen), Mevr. F. Boersma, J. Deleu, P.W.M. de Meijer, R. Dillemans, Mevr. R. Jeurissen, K.A. Koekkoek, Mevr. H.M.A. Magis-Habets, Mevr. Y. Mergler, E. Stroobants, H. van Beers, Mevr. M. Van Paemel, Mevr. I. van Riet.

Waarnemers waren F. Bijvoet (Nederlandse ambassade in Brussel), J. Aelvoet (Vlaamse vertegenwoordiging in Den Haag) en K. Jaspaert (Nederlandse Taalunie).

Algemeen secretaris werd W. Vandaele, adjunct algemeen secretaris P. Lammerts. In 2000 werd Lammerts opgevolgd door mevr. M. Langenberg-Tissot van Patot.

In de loop van de legislatuur werd mevr. I. van Riet, die senator werd, opgevolgd door mevr. A. Van den Wouwer.