CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Jaarverslag 2014

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland

CVN publiceert bij dezen haar Jaarverslag 2014. Dat doet zij op een bijzonder moment. Het is 2015, het jaar waarin het 20-jarig Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland wordt gevierd middels het programma BesteBuren, dat intussen zo schitterend is losgebarsten.

Het is ook een periode van transitie. De Commissie CVN heeft recent collectief haar mandaat teruggegeven, en de overheden hebben een nieuwe opzet aangekondigd.

In 2014 werden geen adviesaanvragen ontvangen. Wel werd een al eerder ingezette discussie tussen de Commissie en de overheden gevoerd over de positionering en mandaat van CVN, en de wederzijdse verwachtingen over de CVN-adviespraktijk.

De Commissie voelde ultiem onvoldoende steun en draagvlak vanuit de overheden. De adviserende kwaliteiten van de Commissie werden daardoor slechts zeer ten dele benut. Daarbij reikten, mede door de steeds smallere taakstelling en financiële ruimte, de ambities van de leden verder dan de mogelijkheden die de opdrachtgevers boden.

Dit heeft de werking van CVN en haar secretariaat niet vergemakkelijkt.


Ondanks dat is er in 2014 veel werk verzet rond de opvolging van de adviezen 2013. Dat kreeg vorm in FotoPLUS – CVN-Scan, de toekomstgerichte verdieping van de Foto van 20 jaar Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking, als aangekondigd in haar advies over de Viering van het 20 jarig Verdrag.

CVN wenst op deze plek iedereen die daaraan heeft bijgedragen nadrukkelijk haar erkentelijkheid uit te spreken.

Dit inhoudelijk jaarverslag staat naast verantwoording vooral ook in het teken van kennisoverdracht. CVN vindt het van belang dat alle investeringen van derden, en dat waren er velen, wordt rechtgedaan, en dat de ontvangen verzamelde deskundigheid en kennis wordt vastgelegd om verder te kunnen bouwen aan de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

CVN heeft er daarom voor gekozen dit jaarverslag bij wijze van overdracht uit te breiden met een inhoudelijk luik waarin uitzonderlijk ook tussentijdse resultaten worden weergegeven:

Enkele dossiers die eerder geraakt werden, maar geen directe invulling kregen, zijn intussen weer actueel geworden:

Deze tussentijdse resultaten zijn in wisselende fase van ontwikkeling, en vervolgactie is gewenst. Het huidige CVN kan niet verder werken aan de afronding ervan, en stelt het hier beschikbaar aan de collega instellingen, beleidsmakers en de Vlaams-Nederlandse culturele sector.

CVN hecht een onverminderd belang aan het voortbestaan van een onafhankelijk adviesorgaan dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland beleidsmatig in goede banen houdt, en maakt graag plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen.

De taakvelden van het Verdrag hebben immers nog niets aan actualiteit ingeboet.

CVN, April 2015

Download hier het CVN Jaarverslag 2014

Hieronder in 2 afzonderlijke delen: Het Inhoudelijk verslag en het Bijlage deel met Bijlagen en Bronnen