CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN

CVN geeft haar missie concreet vorm door beleidsadviezen te schrijven voor de Vlaamse en Nederlandse regeringen, zowel gevraagd als op eigen initiatief. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de beleidsadviezen zijn de Ministers van Buitenlandse Zaken de eerst betrokken bewindspersonen. De Ministers van Cultuur en Onderwijs zijn betrokken vanwege de materie en inhoud.

Uitgangspunt voor de beleidsadviezen van CVN is het vigerende Vlaamse en Nederlandse beleid. Altijd vindt de analyse van dit beleid en de realisatie ervan binnen de actuele context plaats. De adviezen komen steeds tot stand na consultatie van Vlaamse en Nederlandse instellingen en experts uit het veld.

Waar mogelijk formuleert CVN praktische aanbevelingen voor de uitvoering van het vigerend beleid. Daarnaast geeft CVN, waar dit opportuun is, aanvullende aanbevelingen omtrent optimalisatie van bilateraal of unilateraal beleid.

CVN fungeert tevens als contactpunt om de gewenste Vlaams-Nederlandse samenwerking te ondersteunen en stimuleren.

Adviespraktijk

In de praktijk produceert CVN drie typen adviezen: praktijkadviezen, beleidsadviezen, en flits-of briefadviezen.

Een volledig gevraagd advies wordt voorafgegaan door een zogenaamd intern preadvies. Deze voorfase biedt aan CVN en de overheden de gelegenheid om de inhoudelijke wensen en ambities onderling af te stemmen.

Een beleidsadvies kan nog worden opgevolgd door subadviezen. Een subadvies is de verdere uitwerking van een bepaald thema in een beleidsadvies en wordt daar ook al als dusdanig in aangekondigd.