CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nieuwe commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

De Vlaamse Regering hechtte op 20 maart 2015 in overleg met de Nederlandse overheid haar goedkeuring aan een aanpassing van de samenstelling en het mandaat van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

De nieuwe Commissie bestaat zowel uit ambtelijke als niet-ambtelijke leden.

Ambtelijke leden:

Niet-ambtelijke leden:

=> namens Vlaanderen:

=> namens Nederland:

Waarnemers:

Taakstelling:

De Commissie heeft als taak de uitvoering van het cultureel verdrag te monitoren, nieuwe kansen te detecteren en te signaleren, en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden bevoegd voor buitenlandse zaken, cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn. 

De Commissie hanteert de volgende uitgangspunten:

Als bijkomende opdracht bepaalt de Commissie de thema’s die aan bod zullen komen tijdens de driejaarlijkse “staten-generaal” over de uitvoering van het verdrag. De relevante actoren uit de samenleving worden maximaal bij deze “staten-generaal” betrokken. De praktische organisatie ervan wordt gecoördineerd door de ambtelijke leden van de Commissie. De eerste editie is gepland in 2017.