CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN

Om toe te zien op de uitvoering van het Cultureel Verdrag, werd op 2 april 1998 in ‘s-Hertogenbosch de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland ingesteld. 10 prominente Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers uit het werkveld van het verdrag: Cultuur, Onderwijs, Wetenschap en Welzijn.


Actueel:

De negen leden van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) hebben in maart 2015 collectief besloten het mandaat terug te geven aan de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevende ministers.

“De commissie voelt onvoldoende steun en draagvlak vanuit de overheden. De adviserende kwaliteiten die de commissie te bieden heeft, worden daardoor slechts zeer ten dele benut. Daarbij reiken, mede door de steeds smallere taakstelling en financiële ruimte voor de commissie, de ambities van de leden verder dan de mogelijkheden die de opdrachtgevers bieden. Genoemde overwegingen zijn in een eerder stadium gecommuniceerd met de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevers. Dat leidde echter niet tot concrete voorstellen van verbetering.

De commissie hecht een onverminderd belang aan het voortbestaan van een onafhankelijk adviesorgaan dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland beleidsmatig in goede banen houdt, en maakt graag plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen.

De taakvelden van het Verdrag hebben immers nog niets aan actualiteit ingeboet. Wanneer de uit het Cultureel Verdrag voortvloeiende adviestaken worden overgedragen aan een bestaande organisatie die samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in haar statuut en doelstelling heeft staan, kan de ondersteuning op een efficiënte wijze worden gewaarborgd.”

Nieuwe Commissie, nieuwe ambities

De Vlaamse en Nederlandse regeringen hebben het ontslag aanvaard, en beslist om de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) te vernieuwen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft dat bekendgemaakt:

  1. De Commissie krijgt een nieuwe paritaire samenstelling met 4 ambtelijke leden (uit de Vlaamse en Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken en cultuur) en 4 nog aan te duiden experten uit de beleidsdomeinen van het verdrag (cultuur, onderwijs, wetenschap en welzijn). De Nederlandse ambassadeur in Brussel en de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag zullen de vergaderingen bijwonen als waarnemers.
  1. De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan de Vlaamse leden van de huidige Commissie. Dit is formeel noodzakelijk omdat de betrokken experten ook door de Regering zijn aangesteld.
  1. Het secretariaat van de Commissie wordt uiterlijk eind 2015 opgeheven en de vrijgekomen middelen worden integraal geheroriënteerd naar de financiering van Vlaams-Nederlandse culturele initiatieven in derde landen.
  1. Om de drie jaar vindt een “stakeholders”-overleg plaats over de uitvoering van het verdrag met directe betrokkenheid van beide overheden en de actoren uit de samenleving. De Commissie zal jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het Cultureel Verdrag.

Hoe samenstelling van de Commissie CVN er vanaf de eerste installatie in 1998 heeft uitgezien kunt u zien op het historisch overzicht.