CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Schuiven met cultuurbudgetten ontneemt zicht op bezuinigingen bij Rijk

Bezuinigingen op Cultuur, realisatie en effect | Algemene Rekenkamer
12/02/2015

Het Kabinet heeft in 2010 met de Kamer afgesproken dat bespaard wordt op het rijksbudget voor cultuur van ruim € 900 miljoen. Die besparing loopt op tot jaarlijks € 200 miljoen vanaf 2015. Sinds die afspraak zijn de uitgaven op de cultuurbegroting harder gedaald dan het kabinet aanvankelijk had beoogd. In 2011, 2012 en 2013 is cumulatief € 73 miljoen minder uitgegeven via de cultuurbegroting dan voorzien. Hoe deze daling zich verhoudt tot de beoogde structurele bezuiniging is niet duidelijk. De minister voor Cultuur (OCW) heeft geld verschoven naar andere delen van de rijksbegroting, wat in deze of volgende jaren ook aan cultuur ten goede kan komen. Een overzicht hiervan ontbreekt echter.
Sinds 2013 ontvangen 225 instellingen als theater- en dansgezelschappen, orkesten, musea en festivals een meerjarige rijkssubsidie. 137 andere instellingen ontvangen sinds 2013 geen rijkssubsidie meer. Van deze afvallers zijn er 23 gestopt, voornamelijk gezelschappen voor de podiumkunsten. Hoe de andere instellingen verder kunnen zonder rijkssubsidie stelt de minister van OCW niet vast.

Op 12 februari 2015 publiceerde de Algemene Rekenkamer in de onderzoeksreeks Zicht op bezuinigingen de rapportage Bezuiniging op cultuur – realisatie en effect. Eerdere uitgaven in deze reeks gingen over bezuinigingen op de zorg- en kinderopvangtoeslag, het verhogen van de assurantiebelasting en versoberen van de fiscale regeling voor groen beleggen. In de jongste rapportage is alleen de bezuiniging op cultuursubsidies door de rijksoverheid in kaart gebracht.

Eigen inkomsten van instellingen nemen min of meer toe

Het beleid van het kabinet is onder meer gericht op minder afhankelijkheid van rijkssubsidie en bevorderen van eigen inkomsten door de gezelschappen. Die ontwikkeling is in diverse kunstsectoren zichtbaar, maar niet overal gelijk. Het ontbreekt nog aan inzicht hoe zij dit doen. De Tweede Kamer beschikt daarmee niet over alle relevante informatie die zij kan benutten bij de besluitvorming over de nieuwe subsidieperiode 2017-2020. Het Kamerdebat daarover vindt dit jaar al plaats. Meer inzicht is gewenst in onder meer zowel het type eigen inkomsten van de culturele instellingen als de ontwikkeling van hun uitgaven.

Bron en volledig bericht: Algemene Rekenkamer

Alle informatie over deze publicatie: Bezuinigingen op Cultuur | Algemene rekenkamer

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht