CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Beleidsdebat over cultuur | Eerste Kamer

24/09/2013

De Eerste Kamer heeft op 24 september 2013 een beleidsdebat over cultuur gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het debat werd onder meer ingegaan op de functie van cultuur in de samenleving, de ondersteunende functie van de overheid en de gevolgen van bezuinigingen op cultuuruitingen en -educatie. Senator Van Boxtel (D66) diende een motie in die de regering verzoekt om het Sociaal en Cultureel Planbureau de exacte gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente in kaart te laten brengen.
Senator De Vries-Leggedoor (CDA): Culturele ondersteuning is bij uitstek een taak van decentrale overheden, met uitzondering van kunstonderwijs. Ik pleit voor een terughoudende rol van de overheid en voor veel ruimte voor het particulier initiatief.

Senator Gerkens (SP): meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs.

Senator Ganzevoort (GroenLinks) is het de uitdaging voor de overheid om de ruimte te scheppen waarin kunst gedijt en niet regels te stellen waar kunst aan moet voldoen.

Senator De Lange (OSF) stelde dat er momenteel onvoldoende plaats is voor wetenschappelijke en culturele innovatie.

Senator Sörensen (PVV) adviseerde de regering om met name te bezuinigen op elitaire kunst en staatsmedia.

Senator Van Boxtel (D66): cultuur is essentieel voor het verbinden van mensen onderling en dat is niet direct is uit te drukken in financiële waarde. Ik betreur dat er dit jaar veel bezuinigingen zonder overgangsperiode zijn doorgevoerd.

Cultuur beweegt

Minister Bussemaker gaf in haar beantwoording aan dat cultuur ons als individu en als samenleving in beweging brengt en dat de cultuursector zelf ook erg in beweging is. Bussemaker: “Cultuur maakt onderdeel uit van een samenleving waarin mensen vrij kunnen zijn en hun eigen identiteit en creativiteit kunnen ontwikkelen.” Zij verwees daarbij naar haar visiebrief “Cultuur beweegt. De minister ziet het als taak van de overheid om ook die groep mensen die nu nog niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komt, erbij te betrekken. Ook zal de overheid ruimte moeten bieden voor talentontwikkeling. Ten aanzien van internationaal cultuurbeleid merkte Bussemaker op dat cultuurbeleid een belangrijk exportartikel is, maar dat Nederland er ook voor moet zorgen dat zij wordt verrijkt met invloeden uit andere landen.

Bron en verder verslag: Eerste Kamer

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht