CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Advies SARC over problematiek van productie van podiumkunsten en de spreiding ervan in de cultuurcentra

27/02/2015

De Algemene Raad van de SARC i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht 27 februari 2015 een advies uit over de problematiek die gepaard gaat met productie van podiumkunsten en de spreiding er van in cultuurcentra.

De SARC is nagegaan hoe de kunstensector en cultuurcentra elkaar kunnen versterken. De SARC heeft vragen overlopen als: welke taken kan de Vlaamse overheid opnemen en hoe kan de samenwerking tussen deze sectoren gestimuleerd worden?

Een aantal hoofdlijnen uit het advies:

– “Brug lokaal-Vlaams: afstemming tussen deze bestuursniveaus moet ruimer zijn dan de structureel via het Kunstendecreet gesubsidieerde organisaties. Ook de lokale besturen die over een cultuurcentrum beschikken moeten betrokken worden.”

– “Samenwerking stimuleren: samenwerking tussen cultuurcentra en producenten en tussen cultuurcentra onderling moet worden aangemoedigd. De SARC ziet hier een rol weggelegd voor steunpunten en belangenbehartigers van beide partijen.”

– “Uniforme gegevensverzameling en –ontsluiting: de SARC vraagt om dringend werk te maken van een efficiënt instrument voor de verzameling en verwerking van gegevens over zowel de vraag- als de aanbodzijde (productiehuizen en presentatieplekken) om de beoogde afstemming te bewerkstelligen.”

– “Financiële stimuli: de SARC suggereert enkele denkpistes voor een billijke prijs en het delen van financiële risico’s zoals een verdeelsleutel voor de middelen tussen spreiding en productie, maximaal gebruiken van de aantrekkingskracht van grote publiekstrekkers (culturele ambassadeurs, afschaffen van partages, …”

– “Op zoek naar duurzame nieuwe spreidingsmodellen: duurzaamheid moet een leidraad vormen voor het beleid van spreiders en producenten. Het mag een volwaardig criterium zijn bij de beoordeling van subsidieaanvragen binnen het kunstendecreet.”

Lees hier het volledige advies

Bron: CJSM

 

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht