CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Project welzijn 2007-2008

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland
11/03/2008

In 2006 gaf CVN het Verwey-Jonker Instituut de opdracht om te onderzoeken of er binnen de Vlaamse en Nederlandse welzijnssector een draagvlak bestaat voor een meer duurzame uitwisseling van kennis en informatie. Gesterkt door dit positieve draagvlakonderzoek bracht CVN op 20 mei 2006 volgend advies uit: “Duurzame Vlaams – Nederlandse uitwisseling en samenwerking op het gebied van welzijn”. Hierin adviseerde CVN de Vlaamse en Nederlandse overheid om een lichte steuninfrastructuur voor welzijn in te stellen die de Vlaams – Nederlandse samenwerking zou bevorderen. Beide overheden reageerden positief op dit advies en sinds januari 2007 is het CVN secretariaat uitgerust met een projectmedewerker welzijn. Het welzijnsbureau wordt voor de periode 2007-2008 gefinancierd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het kader van deze subsidie lopen een aantal concrete projecten die tot doel hebben de Vlaams – Nederlandse samenwerking op het vlak van welzijn te bevorderen.

Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: een begrippenkader
CVN werkt aan de publicatie van een boek “Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: een begrippenkader” waarin een overzicht wordt gegeven van het landschap van het sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. Enerzijds wordt er een algemene conceptuele inleiding gegeven die recente trends en evoluties in het sociaal werk kadert, anderzijds worden er een aantal kernbegrippen verduidelijkt voor vijf werkvelden. De werkvelden die in het boek worden beschreven, zijn: jeugdzorg en jeugdwerk, gezin en opvoedingsondersteuning, maatschappelijke dienstverlening, buurtwerk en opbouwwerk, langdurige zorg en vorming en educatie. De conceptuele inleiding is van de hand van prof. Maria De Bie (Universiteit Gent) en Hans van Ewijk (Hogeschool Utrecht). De Bie en van Ewijk hebben ook de beschrijving van de werkvelden gecoördineerd. De werkvelden werden beschreven door respectievelijk R. Roose (Universiteit Gent), M. Steketee (Verwey-Jonker Instituut), F. Deven (Kenniscentrum Vlaamse overheid), M. van der Klein (Verwey-Jonker Instituut), E. Van Kerckhoven (KH Leuven), L. van Doorn en W. van Genugten (Hogeschool Utrecht), H. Broekman (Broekman en partners), G. Hautekeur (Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw), L. Vanden Boer en J. Bronselaer (Kenniscentrum Vlaamse overheid), R. Kwekkeboom (Sociaal Cultureel Planbureau), G. Gehre (KH Leuven) en V. de Waal (Hogeschool Utrecht).

Het begrippenkader wil in een overzichtelijke publicatie studenten, docenten, professionals en beleidsmedewerkers in Nederland en Vlaanderen inzicht geven in wat sociaal werk aan weerszijden van de grens omvat. Het begrippenkader geeft een duidelijk overzicht van de overeenkomsten en verschillen.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Kluwer en verschijnt in juni 2008.

Gemeentelijke duo’s
Het doel van dit project bestaat erin dat vergelijkbare Vlaamse en Nederlandse gemeenten die voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen staan, inzicht verwerven in de manier waarop een Vlaamse/Nederlandse ‘tegenhanger’ deze uitdagingen aangaat. Gemeenten wisselen kennis en informatie uit over actuele sociale thema’s zoals jeugdbeleid, integratiebeleid, sociale cohesie, wijkaanpak, en vele andere, afhankelijk van de raakpunten en de behoeften.

In 2007 zijn we gestart met het vormen van een aantal proefduo’s. Er werden contacten gelegd tussen Ronse en Leerdam, Antwerpen en Den Haag, Vilvoorde en Waalwijk, Turnhout en Tilburg, Genk en Deventer, Kerkrade en Weert, Gent en Groningen, Sint-Niklaas en Gorinchem. In de loop van 2008 leggen de gemeenten werkbezoeken af.

Om het project inhoudelijk te begeleiden, werd begin 2007 een begeleidende werkgroep opgericht. Hierin zetelen langs Nederlandse zijde o.m. vertegenwoordigers van Divosa, het LCGW, het ministerie van VWS en Movisie. Voor Vlaanderen zetelen hierin vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse OCMW Secretarissen, van de Vereniging van Vlaamse Gemeentelijke Welzijnsdiensten en van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw.

Op 20 november 2008 organiseert CVN een conferentie om het project te evalueren. De conferentie heeft plaats in Dordrecht.

Zuid-Nederlands – Vlaams Samenwerkingsverband onderwijs, onderzoek en welzijn
Uit het draagvlakonderzoek van het Verwey Jonker Instituut in 2006 bleek dat de sectoren van onderwijs en onderzoek in de sociale sector ook bij de Vlaams – Nederlandse uitwisseling betrokken willen worden. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen vinden het belangrijk dat hun kennis wordt verspreid. In dit kader ondersteunt CVN het Zuid-Nederlands – Vlaams Samenwerkingsverband Onderwijs, Onderzoek en Welzijn dat in juni 2006 werd opgericht. Het Samenwerkingsverband groepeert een aantal Vlaamse en Zuid-Nederlandse universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en welzijnsinstellingen. Op 26 september 2007 organiseerde het Samenwerkingsverband met de steun van CVN de conferentie “Onderwijs, onderzoek, welzijn: onmisbare partners”. De sociale sector is immers aan verandering onderhevig en om die veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is samenwerking binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en welzijn van belang. Het belang van de samenwerking is vooral gelegen in het ontwikkelen van een goede aansluiting tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, een hoogwaardige kennisinfrastructuur en onderlinge kwaliteitsimpulsen.

Tijdens de conferentie heeft het Samenwerkingsverband aan de hand van zes actuele thema’s aangetoond hoe de samenwerking in de praktijk vorm krijgt. Een honderdtal deelnemers woonden de conferentie bij. Na afloop werd hun gevraagd rond welke thema’s zij het Samenwerkingsverband in de toekomst activiteiten willen zien organiseren. Uit de bevraging bleek dat er vooral behoefte is aan informatie over thema’s als cliëntparticipatie, evidence based werken, professionalisering, communicatie en integraal ouderenbeleid.

Bewonersparticipatie op het platteland
Op 8 november 2007 organiseerde de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland een studiedag rond bewonersparticipatie op het platteland. Tijdens de studiedag werd bijzondere aandacht besteed aan de participatiemethode DORP inZICHT/ Dorpswaardering, een van oorsprong Engelse methode die in 2000 naar de Vlaamse en Nederlandse plattelandscontext werd vertaald. In opdracht van CVN onderzocht F. Thissen (UvA) in 2007 de stand van zaken van de toepassing van de methode in Vlaanderen en Nederland.

De resultaten van zijn vergelijkend onderzoek werden opgetekend in een verslagboek. Het verslagboek bevat ook de beleidsaanbevelingen, de inleiding van C. Kesteloot (K.U.L.) over de sociale agenda op het platteland, de verslagen van de werkgroepsessies en van het panelgesprek.

Verslagboek gratis bestellen? Mailen naar commissie@cvn.be.

Expertmeeting kinderopvang
In het najaar organiseert CVN, in samenwerking met verschillende partners, een Vlaams-Nederlandse expertmeeting rond kinderopvang.
De expertmeeting handelt over drie thema’s:

Eind 2008 / begin 2009 plant CVN een tweede expertmeeting.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht