CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Historiek Vlaams-Nederlandse samenwerking

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland
27/11/2009

Al kort nadat België onafhankelijk werd en brak met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, zochten Nederland en Vlaanderen op cultureel gebied opnieuw toenadering tot elkaar.
Zo had reeds op 26 augustus 1849 in Gent het eerste “Nederlandsch Congres” plaats en ontstonden gezamenlijke initiatieven op taal- en letterkundig vlak. Van overheidswege werd na het doodgeboren Intellectueel Verdrag van 1927 in 1946 het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag ondertekend.

Op 17 januari 1995 werd een nieuw Cultureel Verdrag ondertekend tussen Vlaanderen en Nederland. In artikel 11 van het “Verdrag inzake samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden” kreeg voor het eerst het bevoegdheidsdomein ‘welzijn’ een plaats.

Punt 6 van de “Gemeenschappelijke Verklaring tussen de Vlaamse Regering en de Nederlandse Regering”, die ook handelt over terreinen die niet in het Cultureel Verdrag zijn opgenomen, bepaalt: “Beide Regeringen zijn van oordeel dat de samenwerking inzake milieu, ruimtelijke ordening, openbare werken, zeehavens, vervoer, economie en werkgelegenheid, welzijn, technologie en wetenschappelijk onderzoek tussen Vlaanderen en Nederland verder moet worden tot stand gebracht en nader uitgewerkt“. Punt 5 van de “Resolutie betreffende de concrete invulling van het cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland van 19 februari 1997” bepaalt uitdrukkelijk: “Bij het vaststellen van de prioriteiten dient ook rekening gehouden te worden met de problematiek op het terrein van het welzijnsbeleid, een domein dat nu heel duidelijk valt onder het verdrag.” Het eerste ‘welzijnsproject’ dat in het kader van het nieuwe verdrag vorm kreeg, was het project ‘De Vitale Stad’ (1998-2002).

150 jaar na het eerste “Nederlandsch Congres” in Gent werd op 26 en 27 november 1999 opnieuw een conferentie gehouden in Gent, nu over samenwerking en uitwisseling op de verschillende terreinen die binnen de werkingssfeer van het Cultureel Verdrag vallen. Op die conferentie werd een groot aantal aanbevelingen geformuleerd. Eén ervan betrof de oprichting van een stuurgroep “Breed Welzijn”, om aan de verdragsverplichting tot samenwerking en uitwisseling op het terrein van welzijn vorm en inhoud en extra impulsen te geven.

De stuurgroep Welzijn van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) publiceerde een inventaris van de bestaande samenwerking en uitwisseling (2002, bijgewerkt in 2004) en een visietekst “Welzijn in tijden van onbehagen” (2003) en organiseerde een reeks studiedagen op het gebied van welzijn: plattelandsontwikkelingen (2003), kwaliteitsbeleid in de welzijnszorg (2003), interculturaliteit in het welzijnswerk (2003), ter voorbereiding van de conferentie “Welzijn in tijden van onbehagen” van 2004. Om een duurzame vorm van samenwerking te kaderen, werd de studiedag “Welzijn: op weg naar een duurzame samenwerking” gehouden (2005).

In juni 2006 werd het Zuid-Nederlands – Vlaams Samenwerkingsverband Onderwijs, Onderzoek en Welzijn ingesteld. CVN publiceerde het ambitiedocument van het Samenwerkingsverband.

In 2005-2006 vond onder auspiciën van CVN een onderzoek plaats naar de stand van zaken van de Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling op het terrein van welzijn, alsmede naar de opvattingen terzake van de verschillende betrokkenen en belanghebbenden in beide landen. Uit dit onderzoek bleek dat die samenwerking en uitwisseling nog niet op grote schaal plaatsheeft. Maar waar reeds sprake is van effectieve uitwisseling en samenwerking (met name op het terrein van het hoger onderwijs), worden die zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse kant zeer gewaardeerd en uitermate nuttig gevonden. Alle geïnterviewde sleutelfiguren bleken grote waarde te hechten aan nauwere en betere contacten tussen Nederland en Vlaanderen.

Per 1 januari 2007 werd in de schoot van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland een vast secretariaat opgericht dat de samenwerking op het gebied van welzijn ondersteunt. De Commissie ontving voor het “Project Welzijn 2007-2008” een subsidie van de beide departementen welzijn. In dit project kaderen vijf deelprojecten: samenwerking met het Zuid-Nederlands – Vlaams Samenwerkingsverband Onderzoek, Onderwijs en Welzijn (conferentie september 2007), een studiedag rond bewonersparticipatie op het platteland (november 2007), de publicatie “Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: een begrippenkader’ (presentatie juni 2008), de uitwisseling op lokaal niveau door de gemeentelijke duo’s (evaluatieconferentie november 2008) en een expertmeeting rond kinderopvang (najaar 2008).

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht