CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Samenwerkingsinitiatieven | Grote Ontmoeting 2009

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland
31/01/2009

Het publiek kon op De Grote Ontmoeting deelnemen aan een reeks kleinere ontmoetingen. Via de speed date carrousel die op het plein voor de Antwerpse Arenbergschouwburg stond opgesteld, konden de deelnemers op een boeiende manier kennismaken met volgende Nederlands-Vlaamse samenwerkingsinitiatieven:

CODART – Dutch and Flemish Art in Museums worldwide
CODART geeft op concrete en continue manier vorm aan de promotie van kunst uit de Lage Landen in den vreemde. CODART is een internationaal netwerk van ruim  500 museumconservatoren van Vlaamse en Nederlandse kunst, werkzaam in 200 musea in 40 landen. CODART beheert een website over Vlaamse en Nederlandse kunst in musea wereldwijd en onderhoudt en activeert het netwerk door het organiseren van jaarlijkse congressen en studiereizen.

www.codart.nl

Canon sociaal werk, Nederland en Vlaanderen
De canon sociaal werk brengt de geschiedenis van de sociale sector in beeld, zowel voor Nederland als voor Vlaanderen, beginnend in 567 met het concilie van Tours en eindigend in 2007. Soms loopt de Nederlandse en Vlaamse geschiedenis samen (zoals bij Juan Luis Vives), soms zijn er raakvlakken (zoals bij Maria Kamphuis) en soms is er grote onbekendheid over de grens (zoals bv. bij Herman Deleeck of Dennendal).

www.canonsociaalwerk.nl
www.canonsociaalwerk.be

Interreg secretariaat Grensregio Vlaanderen-Nederland
Het Interreg IV A-programma (2007-2013) verleent financiële steun vanuit Europa aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Hiervoor staat een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. De projecten moeten bijdragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van de grensregio met het accent op duurzaamheid en innovatie. Voor elk project is minstens één Vlaamse en één Nederlandse partner vereist.

www.grensregio.eu

DigiLeen
DigiLeen is een product van de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) en biedt 10.000 cd’s of meer dan 100.000 tracks digitaal te leen aan voor een ‘uitleenperiode’ van 7 dagen. In september 2007 ging de Openbare Bibliotheek Gent in samenwerking met de CDR en Bibnet van start met DigiLeen in België. Na de gunstige ervaringen in Gent besliste Bibnet om DigiLeen op 1 oktober 2008 uit te breiden tot heel Vlaanderen.

www.muziekweb.nl/digileen
www.bibliotheek.be

MOVISIE homo-emancipatiebeleid en Universiteit Antwerpen
Het cluster homo-emancipatiebeleid binnen MOVISIE functioneert als kennismakelaar voor overheden en organisaties, verbindt kennis en praktijk en werkt als katalysator van beleid en implementatie. Movisie en Universiteit Antwerpen (Departement Sociologie, Dr. Alexis Dewaele) ondersteunen lokale overheden bij het opstellen van homo-emancipatiebeleid en doen onderzoek. Samen proberen zij – naast uitwisseling van onderzoeks-  en beleidsgegevens – homo-emancipatie op de Europese kaart te zetten.

www.movisie.nl/homo-emancipatie
www.ua.ac.be

Stichting Ons Erfdeel
De stichting Ons Erfdeel timmert al meer dan vijftig jaar aan de Vlaams-Nederlandse samenwerking door tijdschriften en boeken uit te geven in verschillende talen. De stichting wil de culturele samenwerking bevorderen tussen alle Nederlandssprekenden en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken. Steeds meer wil de instelling ook digitale informatie aanbieden over de Lage Landen en het grote archief worden van wat het deltagebied voortbrengt en voortgebracht heeft op cultureel en maatschappelijk gebied.

www.onserfdeel.be

LCM – FARO: vertaalproject SPECTRUM
In maart 2007 ondertekenden namens MDA (nu Collections Trust) en Pim Witteveen (namens de stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM)) een overeenkomst die LCM de licentie gaf voor de vertaling van het Engelstalige handboek voor collectiemanagement SPECTRUM.

Op hetzelfde moment kreeg Culturele Biografie Vlaanderen vzw (nu Faro) de licentie voor Vlaanderen. Daarmee kregen de twee organisaties voor museumondersteuning de mogelijkheid om SPECTRUM geschikt te maken voor gebruik in eigen land, niet alleen door het handboek te vertalen, maar ook door het op juridisch vlak aan te passen aan de eigen wet- en regelgeving. Beide organisaties werkten daarbij intens samen. Sinds maart 2008 is SPECTRUM gratis te downloaden van de websites van het LCM en FARO.

www.museumconsulenten.nl
www.faronet.be

CVN-project ‘gemeentelijke duo’s welzijn Nederland – Vlaanderen’: Deventer – Genk
De uitwisseling tussen Deventer en Genk gaat over de evoluties die beide steden kennen in de aanpak van wijkontwikkeling in de diverse aandachtwijken van beide steden. Een kennismakingstraject is afgerond waarbij bestuurders, opbouwwerkers en wijkambtenaren over en weer elkaars aanpak hebben leren kennen. Momenteel wordt een vervolg voorbereid met als componenten: het meerdaagse meewerken van  opbouwwerkers uit Deventer met  wijkmanagers in Genk en omgekeerd,  overnemen van concrete producten (campagnes) van elkaar, uitwisseling van ervaringen rond beleidszaken als het meten van resultaten en samenwerking van gemeentelijke diensten. Deventer en Genk hebben elkaar rond wijkontwikkeling het nodige te bieden: het werk is hetzelfde maar context, werkwijze, activiteiten en resultaten  verschillen.

www.genk.be
www.gemeente.deventer.nl

CVN-project ‘gemeentelijke duo’s welzijn Nederland – Vlaanderen’: Groningen – Gent
De samenwerking tussen Groningen en Gent spitst zich toe op drie thema’s: integraal jeugdbeleid, vensterscholen en  jongerenparticipatie. Inhoudelijk zijn dit  drie ruime thema’s en het programma werd bijgevolg in twee opgesplitst. Enerzijds het programma integraal jeugdbeleid en participatie, met extra nadruk op de problemen van overlast van en door jongeren, en anderzijds het thema vensterscholen. De deelnemers aan het project zijn zowel ambtenaren van de twee gemeenten als professionals uit de werkvelden. In september 2008 bracht Gent een werkbezoek aan Groningen. In oktober 2008 bezocht een delegatie van mensen uit Groningen de stad Gent. Het samenwerkingsproject van Gent en Groningen bestaat nu uit informele en formele uitwisseling van werkvormen, ervaringen, etc. Daarnaast worden er ook afspraken en plannen gemaakt voor stages en langere uitwisselingen.

www.gent.be
www.gemeente.groningen.nl

Circustheaterfestivals Circo Circolo en Theater op de Markt
Het Nederlandse circustheaterfestival Circo Circolo en het Vlaamse Theater op de Markt leverden in het kader van Interreg III bijzondere inspanningen om een grensoverschrijdende werking op het getouw te zetten. In even jaren heeft een circustheaterfestival plaats in het Nederlandse Liempde, in de oneven jaren in het Vlaamse Neerpelt. Beide festivals ondersteunen elkaar bij de PR en marketingcampagnes en stimuleren grensoverschrijdend festivalbezoek. De festivals stemmen de programma’s op elkaar af en zorgen voor uitwisseling van jeugdcircussen en studenten van de circusopleidingen. Hoewel beide festivals individueel campagne voeren, wordt op het vlak van communicatie en promotie nauw samengewerkt. Er werd een website in het leven geroepen met gezamenlijke middelen en het partnerfestival wordt in alle festivalcommunicatie gepromoot, wat beide festivals heel wat extra publiciteit oplevert.

www.circocircolo.nlwww.theateropdemarkt.be

Lokaal 01
Lokaal 01 schept ruimte voor hedendaagse kunst. Op de locatie in Antwerpen biedt de organisatie (na selectie) een werkperiode waarin zij zich vrij kunnen verdiepen. Aan het einde van zo een periode is er een publieke presentatie. In Breda is Lokaal 01 een tentoonstellings- en ontmoetingsplek. Er is ook samenwerking met kunstacademies in beide landen.

www.lokaal01.org

Nederlands-Vlaamse uitwisseling van kamermuziekensembles
Muziek Centrum Nederland (MCN) is het nationale sectorinstituut voor de promotie van en de informatie over de Nederlandse muziekpraktijk. MCN covert alle muziekgenres en is er voor zowel aanbieders (musici/ensembles, componisten etc.) als afnemers (podia/festivals etc.). Muziekcentrum Vlaanderen wil mee helpen de muzikale rijkdom te ontsluiten door het organiseren van promotionele acties in binnen- en buitenland, maar evengoed door de muzieksector sterker te maken door begeleiding en overleg. Omdat MCN al lang goede contacten heeft met Muziekcentrum Vlaanderen lag een samenwerking voor de hand. De intensieve contacten hebben in 2008 geleid tot een uitwisselingsprogramma van ensembles tijdens de jaarlijkse, nationale ‘klassieke’ ontmoetingsdagen aan beide zijden van de grens: in Nederland de Dag van de Kamermuziek, in Vlaanderen De Staten Generaal van de Klassieke Muziek.

www.muziekcentrumnederland.nlwww.muziekcentrum.be

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam brengt de meest kenmerkende actuele kunstproducties uit Vlaanderen. Van beeldende kunst, architectuur, literatuur, dans en theater tot muziek, performance, film en nieuwe media. Vernieuwing, kruisbestuiving, interdisciplinariteit en artistieke durf staan daarbij op het voorplan. Naast een presenteerplek en een thuishaven voor kunstenaars uit Vlaanderen is de Brakke Grond tevens een oord van reflectie en bezinning, van debat en discussie. De Brakke Grond voedt en onderhoudt de dialoog tussen genres, vakgebieden en gemeenschappen.

www.brakkegrond.nl

Vlaams-Nederlands Huis DeBuren
Vanuit hartje Brussel stimuleert het Vlaams-Nederlands Huis deBuren de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland. DeBuren is een platform voor ontmoeting, reflectie en debat over cultuur, wetenschap, samenleving en politiek in Vlaanderen, Nederland en Europa. Het is een huis waar evengoed graag naar elkaar geluisterd wordt als gepraat. Kunstenaars, journalisten, wetenschappers, politici krijgen er het woord voor een breed publiek. Een van de belangrijkste producten van deBuren zijn de Radioboeken. Dat zijn 100 luisterverhalen, geschreven en voorgedragen door Vlaamse en Nederlandse auteurs. Heel wat Radioboeken zijn vertaald naar het Engels, Frans en Spaans, en allemaal zijn ze gratis te downloaden op www.radioboeken.eu.

www.deburen.eu

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een publieke binationale instelling en borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dat doet zij onder meer door het verlenen van een keurmerk na accreditatie van bestaande hogeronderwijsopleidingen en een positieve beoordeling van nieuwe opleidingen en specifieke projecten in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs. De NVAO wil het kwaliteitsbewustzijn binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs vergroten. Daarnaast voert de NVAO een actief beleid om de positionering van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief te bevorderen.

www.nvao.net

Nederlandse Taalunie
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid samenwerken op het gebied van het Nederlands. De activiteiten van de Taalunie strekken zich uit over  de volgende domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandstalige literatuur en lezen. Ministers bepalen het beleid, parlementsleden zien erop toe, een raad van deskundigen adviseert. Het Algemeen Secretariaat zorgt voor voorbereiding en uitvoering van beleid, samen met betrokkenen in het veld.

http://taalunieversum.org

Secretariaat-Generaal Benelux
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux is de centrale organisatie in de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Zijn opdracht houdt volgende aspecten in: de samenwerking inhoudelijk, procesmatig en logistiek ondersteunen, mogelijkheden en moeilijkheden in de samenwerking signaleren, acties initiëren, expertise en kennis over de drie landen ter beschikking stellen, samenwerkingsresultaten communiceren en evalueren en het Beneluxacquis bewaken.

www.benelux.be

STAMM CMO Drenthe – Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen: Village appraisal / DORP inZICHT
STAMM CMO Drenthe levert vanuit een verbindende en samenwerkingsgerichte benadering een bijdrage aan de sociale kwaliteit van de Drentse samenleving. Dorpsagenda met dorpswaardering is één van de methodieken die mede is ontwikkeld om met dorpsbewoners, in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties breed gedragen en realiseerbare plannen te ontwikkelen. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zet zich – als erkende en gesubsidieerde opbouwwerkinstelling – samen met de betrokken bewoners, in voor de leefbaarheid in stedelijke en landelijke aandachtsgebieden en voor de realisatie van de grondrechten voor iedereen.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen hanteert sinds 2001 de – van oorsprong Engelse – methodiek ‘Village Appraisals’ die naar de Vlaamse context werd vertaald en hertaald. Samenlevingsopbouw promoot en begeleidt in heel Vlaanderen toepassingen van deze methodiek onder de naam DORP inZICHT.

www.stamm.nl
www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be
www.dorpinzicht.be

Zuid-Nederlands – Vlaams Samenwerkingsverband Onderwijs, Onderzoek en Welzijn – OOW
Het samenwerkingsverband bestaat uit universiteiten, hogescholen en welzijnsorganisaties uit Zuid-Nederland en Vlaanderen (in totaal ca. 40 organisaties) die meerwaarde zien in de samenwerking in de driehoek van onderwijs, onderzoek en welzijn. De meerwaarde van de samenwerking is vooral gelegen in een goede aansluiting tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, een hoogwaardige kennisinfrastructuur in het sociale domein en onderlinge kwaliteitsimpulsen.

www.khleuven.be
www.scoopzld.nl

MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie)
MovE is een samenwerkingsverband van de Musea in Oost-Vlaanderen op initiatief van het Provinciaal museumconsulentschap en de Dienst ICT (eGov) van de provincie Oost-Vlaanderen. In het kader van het provinciale beleidsplan voor cultureel erfgoed ondersteunt en begeleidt MovE de Oost-Vlaamse musea bij digitale collectieregistratie en ontsluiting. MovE werkt samen met diverse partners in Vlaanderen en Nederland.

www.museuminzicht.be

De transnationale Universiteit Limburg (tuL)
Op 18 januari 2001 werd in Maastricht een Verdrag ondertekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg (tUL). Hierdoor werd een kader gecreëerd waarbinnen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt een strategische alliantie aangaan op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De tUL moet fungeren als een kenniscentrum in de Euregio, dat bijdraagt tot de verdere transformatie van de Euregionale economie tot een kenniseconomie. Binnen de tUL worden de volgende opleidingen aangeboden: “Informatica/Kennistechnologie, Statistiek”, “Biomedische Wetenschappen/Moleculaire Levenswetenschappen”en “Rechten”. De laatste opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de Katholieke Universiteit Leuven.

www.tul.edu

Secretariaat Euregio Scheldemond
Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. Doelstelling is om via intensief bestuurlijk contact grensoverschrijdende afstemming te bevorderen, gezamenlijke projecten van de provinciebesturen of andere organisaties in de euregio mogelijk te maken en knelpunten aan te pakken voor grensarbeid, grensoverschrijdend ondernemen, grensoverschrijdende zorg, enz. In het hoogste orgaan van de euregio, de Scheldemondraad, zijn ook de gemeenten vertegenwoordigd. Binnen de euregio werken de grensgemeenten intensief samen in drie grensoverschrijdende clusters.

www.euregioscheldemond.be

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is de belangenvereniging voor docenten neerlandistiek (Nederlandse taal en letteren, cultuur van de Lage Landen) aan universiteiten over de hele wereld. Buiten het Nederlandse taalgebied wordt in meer dan 40 landen, aan ruim 220 universiteiten Nederlands gedoceerd. Daar zijn circa 650 docenten bij betrokken, deels Nederlanders en Vlamingen, in meerderheid autochtone docenten. De docenten leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands, onderzoeker, vertaler of tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale instanties of posities in het (internationale) bedrijfsleven. De belangrijkste activiteiten van de IVN zijn: het digitale informatieplatform, de digitale nieuwsbrief de ‘IVN-krant’, het wetenschappelijke tijdschrift ‘Internationale neerlandistiek’ en een driejaarlijks congres waar de internationale neerlandistiek centraal staat.

www.ivnnl.com

Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg
Fontys Hogeschool voor Journalistiek uit Tilburg leidt niet alleen voltijdse en deeltijdse studenten op, maar begeeft zich ook op de markt met open cursussen, redactietrainingen en -workshops, individuele begeleiding en mediatrainingen. Die marktactiviteiten zijn ontwikkeld in Nederland zelf, maar ook in Suriname en in Vlaanderen. In het Pershuis in Antwerpen vinden geregeld trainingen plaats voor medewerkers van publieksuitgaven schrijvende pers. Die trainingen zijn gericht op journalistiek denken, de juiste journalistieke attitude, het schrijven van nieuwsberichten, uitdrukkingsvaardigheid, het feitelijke en beeldende journalistieke verslag, een alerte/assertieve/actieve interviewtechniek en feedback op reeds gepubliceerde artikelen van de deelnemers. Ook trainen ervaren docenten redacteuren van Nederlandse, Surinaamse en Vlaamse kranten. Nieuw dit jaar in het cursuspakket, wat betreft de Vlaams-Nederlandse betrekkingen, is een driedaagse Reisverhalen Schrijven.

www.fontys.nl/journalistiek

Restauratoren Nederland: project Beroeps & Competentieprofielen
Restauratoren Nederland is de vereniging voor restauratie en conservering. Iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met restauratie en conservering van cultureel erfgoed kan lid worden van RN. Omdat het beroep van restaurator nog altijd een onbeschermd beroep is, heeft Restauratoren Nederland in samenwerking met CVN Beroeps&Competentieprofielen geformuleerd die moeten bijdragen aan de verdere professionalisering van het vak. Dit unieke rapport geeft een helder beeld van de verschillende beroepsgroepen en  is een beleidsinstrument voor opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland, voor  de ontwikkeling en de verbetering van functieomschrijvingen voor functies binnen erfgoedbeherende instellingen en uiteindelijk voor beroepsbescherming.

www.restauratoren.nl

Beraadsgroep Vorming en SoCius: non-formele educatie en sociaal-cultureel volwassenenwerk
De Beraadsgroep Vorming is een netwerk van personen die bezig zijn met de non-formele educatie in Nederland. Aan de Beraadsgroep Vorming nemen zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen deel.  De aandacht gaat vooral uit naar die vormen van non-formele educatie die zich richten op de lerende burger in relatie tot actief burgerschap, sociale integratie, persoonlijke ontplooiing en culturele ontplooiing. SoCiuS, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, is een autonome organisatie die de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk ondersteunt. De opdracht van SoCiuS ligt vervat in de beheersovereenkomst die het steunpunt afsluit met de Vlaamse Regering. In de afgelopen jaren hebben vele belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen met plezier deelgenomen aan conferenties, studiedagen of expertmeetings die beide organisaties organiseerden.

www.beraadsgroepvorming.nl
www.prettiggeleerd.be
www.bijleren.be

Orthopedische technologie: één opleiding voor het Nederlandse taalgebied in Europa
In 2000 zijn de Katholieke Hogeschool Kempen (Geel) en de Fontys  Hogeschool (Eindhoven) gestart met het gezamenlijk aanbieden van de  professionele bacheloropleiding orthopedie. Concreet volgen de Vlaamse studenten het curriculum in Geel, de Nederlandse studenten volgen het  voorbereidend jaar en de stage in Eindhoven, de rest van het curriculum volgen zij samen met de Vlaamse studenten in Geel.

www.khk.be
www.fontys.nl

November Music
November Music is het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland. Het meerdaagse festival heeft jaarlijks plaats in ’s-Hertogenbosch en heeft nauwe banden met festivals in diverse landen waaronder België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië. De nadruk ligt op de eigen November Music producties. November Music volgt de keuzes van de componisten / bedenkers waardoor alle mogelijke kunstmuziekgenres in het festival gepresenteerd worden. In de selectie ligt een accent op jonge makers.

www.novembermusic.net

Het Archiefforum: website voor archiefnieuws en archiefonderzoek
Doel: kennis uitwisselen op het gebied van archiefonderzoek, archivistiek en online research. Tevens nieuwswebsite op het gebied van archieven (papier, beeld, geluid en digitaal), genealogie, historisch onderzoek en archiefbeheer.

Doelgroepen: archiefonderzoekers (zoals historici, auteurs, journalisten, redacteuren, genealogen) en informatiemanagers (zoals archivarissen, bibliothecarissen en documentalisten).

www.archieven.org
www.archiefzoeker.nl

Vlaams Cultureel Kwartier
De Stichting Vlaams Cultureel Kwartier, gevestigd in het monumentale Vlaamse  Arsenaal in het hart van Nijmegen, wil de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen, in het bijzonder tussen de Vlaamse cultuursteden en het Rijk van Nijmegen/Gelderland. Het VCK organiseert debatten, cursussen, tentoonstellingen en optredens met het doel de culturele uitwisseling te bevorderen. Thema’s variëren van literatuur tot muziek en van culinair tot historisch.

www.vcknijmegen.nl

Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
CJP Nederland is een voordeelpas voor jongeren tot 30 jaar die korting geeft bij bioscopen, festivals, musea, theaters, op reizen, dvd’s, games, magazines, kleding en de zorgverzekering. Het CJP is ook in het buitenland geldig en is op meer dan 150.000 plekken geld waard. CJP organiseert evenementen en workshops waar talentvolle jongeren zich kunnen ontwikkelen en laten zien. CJP Vlaanderen vzw stelt zich tot doel een brug te slaan tussen jongeren en cultuur in de breedste betekenis van het woord. Van Wii tot Van Gogh, van de musical Daens tot Picasso en Kunst in Huis. CJP fungeert in hoofdzaak als intermediair en communiceert het bestaande culturele aanbod. Hieraan worden niet alleen kortingen en voordelen in binnen- en buitenland, maar ook wedstrijden gekoppeld.

www.cjp.nl
www.cjp.be

Zeeland Nazomerfestival
Theaterproductiehuis Zeelandia geeft jonge professionele makers uit Nederland en Vlaanderen kansen om voorstellingen te maken in Zeeland. Jaarlijks maakt Zeelandia zes producties in verschillende genres (theater, muziektheater, opera). Twee producties gaan in het seizoen op tournee door Nederland en Vlaanderen. Daarnaast worden vier locatievoorstellingen gemaakt die de kern vormen van het Nazomerfestival, waarvan Zeelandia de organisator is. Het festival heeft jaarlijks plaats vanaf de laatste dinsdag van augustus en duurt 12 dagen. Zeelandia kiest binnen haar producties voor intensieve samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse podiumkunstenaars en stimuleert de artistieke ontmoeting tussen Noord en Zuid. Sinds 2009 maakt Zeelandia als theaterproductiehuis deel uit van de landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten in Nederland.

www.theaterzeelandia.nl
www.nazomerfestival.nl

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht