CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Het Vlaams regeerakkoord ontrafeld | FOV

30/07/2014

Federatie Sociaal-Cultureel Werk publiceerde op Het Vlaams regeerakkoord ontrafeld een uitgebreide analyse van het Vlaams regeerakkoord in het perspectief van hun werkveld.

Enkele belangrijke punten, die ook voor CVN relevant zijn sommen we hieronder op.

FOV_federatie_sociaal_cultureel_werk

 

 

 

Bron en volledig artikel op Federatie Sociaal-Cultureel Werk


 

Cultureel ondernemerschap

In het cultuurhoofdstuk wordt uitdrukkelijk een verbinding met het privaat ondernemerschap gelegd: “Er moet gewerkt worden aan samenwerking tussen de cultuursector en de markt. Ook ondernemerschap in de non-profitsector verdient ondersteuning. Dit mag uiteraard niet leiden tot een ‘economisering’ van de cultuursector en een verschraling van het aanbod”. Om hier stimuli voor te geven, kondig het regeerakkoord een betere toegang tot de bestaande systemen aan: “We voegen de verschillende initiatieven voor ondernemerschap en innovatie in de culturele en creatieve sectoren samen in één ecosysteem. Het Agentschap Ondernemen maakt hiervoor het draaiboek dat zorgt voor vereenvoudiging en rationalisatie in het landschap. We verbeteren ook de toegankelijkheid van de bestaande steuninstrumenten voor deze sectoren”.

Diversiteit en participatie

Het regeerakkoord blijft werk maken van een bredere en meer diverse participatie aan cultuur. Het participatiedecreet moet zijn werk blijven doen, maar wordt aangevuld met het ontwikkelen van “een geïntegreerd diversiteitsbeleid”. In dit kader wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de twee conceptnota’s rond cultuureducatie ((Door-)groeien in Cultuur), die verder moeten uitgewerkt en verfijnd worden: “Zo investeren we in de culturele bagage van volwassenen maar ook van kinderen en jongeren via initiatieven in gezins- en familiaal verband en via onderwijs en media met een voortrekkersrol voor de openbare omroep”. De UITpas wordt verder uitgerold over heel Vlaanderen.

Internationaal sterker

De Vlaamse regering gelooft sterk in de rol die cultuur speelt in het versterken van de internationale (en interregionale) uitstraling van Vlaanderen en wil hier verder werk van maken: “We voeren een slagkrachtig en gefocust internationaal cultuurbeleid in overeenstemming met de culturele diplomatie, het merkbeleid Vlaanderen en toerisme via ‘Flanders, State of the Art’”. Ook het culturele samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap krijgt invulling.
Opvallend is ook dat de regering sterker wil wegen op de Europese besluitvorming en hier de betrokken organisaties ook nauwer bij wil betrekken: “We versterken tegelijk de gedegen voorbereiding van en tijdige betrokkenheid van relevante stakeholders bij Europese dossiers. Op die manier kunnen we meer en beter wegen op de Europese besluitvorming en korter op de bal spelen”. Ook het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) wordt verder ondersteund “als brug tussen Europa, de lokale overheden en het middenveld in Vlaanderen”.

Overleg en advies

Het regeerakkoord geeft ook uiting aan de wens om in dialoog en overleg het beleid verder te ontwikkelen: “De dialoog over de deelsectoren van cultuur heen, op gang gebracht in het Cultuurforum 2020, wordt voortgezet”.

Nog enkele Kruispunten

• In het hoofdstuk over onderwijs: “Het hoger onderwijs moet zijn middelen voorcultuur- en kunstengerelateerd onderzoek meer veldgericht en in nauwere samenwerking en afstemming met de sector inzetten. De return voor beleid en sec tor moet meer zichtbaar zijn”.

• In het hoofdstuk over Onderwijs: “Samen met de Vlaamse gemeenten en andere betrokken actoren werken we een niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs uit. We stimuleren daarbij een nauwe samenwerking met het leerplichtonderwijs en vrijetijdsactoren”.

• In het hoofdstuk over Brussel: “De door de Vlaamse overheid bestuurde en mee-bestuurde culturele instellingen (Muntpunt, Ancienne Belgique, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, …) tonen zich herkenbaar als Vlaamse instellingen in Brussel en maken zich kenbaar als ambassadeurs van het Vlaamse cultureel beleid. Ze bedden zich ook in de ruime Vlaamse gemeenschap te Brussel in, en werken daarbij structureel samen met andere Nederlandstalige actoren uit bijvoorbeeld het onderwijs en de socio-culturele sector”.

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht