CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

De Internationale Kracht van Noord-Brabant: door Claire Hoogendijk-van Nunen

03/11/2014

Naar aanleiding van de toetreding van de provincie Noord-Brabant tot het ‘District of Creativity Network’ schreef Claire Hoogendijk-van Nunen een artikel voor MEST over wat deze ontwikkeling en daarmee het vernieuwde netwerk voor internationale invloeden kan hebben. CVN geeft het hier integraal weer, vanwege de actualiteit in het kader van het traject FotoPLUS en de eerdere betrokkenheid van CVN bij de Kick-off van BrabantDC.

Eerder dit jaar trad de provincie Noord-Brabant toe tot het Districts of Creativity NetworkDit netwerk biedt kansen voor creativiteit en innovatie op regionaal en internationaal terrein. Bijvoorbeeld als het gaat om de creatieve industrie en technologische ontwikkelingen op het terrein van voedsel, gezondheidszorg, mobiliteit en energie. Op 5 en 6 november vindt het Creativity World Forum plaats in Kortrijk (België) en zal Brabant zich voor het eerst presenterenClaire gaat op zoek naar wat het fonkelnieuwe netwerk beoogt met deze stap op internationale gronden.

Claire Hoogendijk- Van Nunen (contact@claireishelder.nl)

Het vormen van het Brabantse netwerk

Begin 2014 is Brabant toegetreden tot het internationale District of Creativity Network (DC Network). Door de kartrekkers en bkkc wordt er as we speak gekeken hoe Brabant Districts of Creativity (BrabantDC) het beste kan worden vormgegeven. Een voordeel van het toetreden in een bestaand netwerk is dat er al kennis aanwezig is, waaronder ook succesverhalen. De Belgische regio FlandersDC (Vlaanderen) is een mooi voorbeeld omdat deze de brug slaat tussen ondernemingen en creatievelingen:

“Wij zijn de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. We maken Ondernemend Vlaanderen creatiever en Creatief Vlaanderen ondernemender. We zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van onze projecten via ons kenniscentrum en proberen onze boodschap via publieksinitiatieven zo breed mogelijk te verspreiden.” –Flanders DC

Wij moeten nog even wachten op wat BrabantDC gaat worden en welke verschillen er worden gemaakt. Gaat er echt geïnnoveerd worden? Wordt het een collectief waar ook de creatief professional zich kan aansluiten? Ontstaan er door de internationale schaalvergroting mogelijkheden voor in de regio?
Grote vragen waarop nu geen antwoorden te geven zijn. Daarom heb ik enkele personen uit dit netwerk gevraagd naar hun verwachtingen, zoals Simon de Wijs (NHTV) en Marjon Krol (ZLTO).

“Het netwerk biedt bij uitstek een uitdagende werkomgeving voor onze studenten en onderzoekers. Niet via traditionele vormen zoals stages, maar – juist in deze tijd van maatschappelijke veranderingen – door innovatief onderwijs en onderzoek in de praktijk te brengen. Het netwerk geeft ruimte aan internationalisering en past perfect bij onze kernonderwerpen imagineering, social innovation en storytelling.” – Simon de Wijs (business developer en innovatiemanager bij NHTV)

“BrabantDC is voor mij een geslaagd netwerk, zodra het hier nieuwe oplossingen oplevert. Dat kan variëren van nieuwe benaderingen tot concrete nieuwe producten en/of diensten. Dat laatste zouden we wel graag willen: zo concreet mogelijk.”– Marjon Krol (Projectleider Markt en Keten bij ZLTO)

Ambities

BrabantDC wil de werelden van ‘high tech’ en ‘high touch’ verenigen. De combinatie van beide moet leiden tot het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen van maatschappelijke vraagstukken. Een mooi voorbeeld is het Chickenlab, een design pilot in het kader van Agri Meets Design. Aanleiding voor deze pilot is de kwestie dat kip zowel het meest gegeten stukje, als het meest bekritiseerde stukje vlees is.

In Nederland hebben we een heel efficiënte productie waarmee we beantwoorden aan de wereldwijde voedselvraag. Tegelijk is er in Nederland veel kritiek op het houderijsysteem. Binnen Chickenlab wordt onderzocht hoe duurzame verbintenissen tussen efficiënte productie (high tech) en maatschappelijke betrokkenheid (high touch) kunnen worden gemaakt. Of anders gezegd, de hoogontwikkelde en technologisch gedreven voedselketen lijkt ver van de burger af te staan. Zijn er interacties te ontwerpen die deze afstand verkleinen? Wat is daarvoor nodig?

Door met verschillende partijen – ondersteund door designers – het gesprek aan te gaan hoopt men op het doorbreken van geijkte denkpatronen en het ontstaan van creatieve en innovatieve ideeën die de dialoog kunnen vormgeven tussen producenten en consumenten in de pluimveevleesketens.

Creativiteit als kapitaal

Brabant is één van de 13 creatieve regio’s in de wereld die zijn benoemd tot Districts of Creativity Network (DC Network). Leden zijn regio’s uit de landen China, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Finland, Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, Italië, India, België, Denemarken, Spanje en Duitsland.

Wie zijn Brabant DC?

Provincie Noord-Brabant is de kartrekker voor het formele internationale DC Network. Van het informele netwerk BrabantDC is De Ambassade voor Creatieve Zaken de informele kartrekker en tevens oprichter. Brabant DC verenigt (tot nu toe) grote bedrijven en organisaties. De zogenaamde Quadruple Helix partners: bedrijfsleven, culturele organisaties, overheden en onderwijs/onderzoek. Om enkele namen te noemen: ABAB, Biobased Delta, BrabantStad, Capital-D Brainport, Design Academy Eindhoven, Eelabels, Green Chemistry Campus, Midpoint Brabant, NHTV, Omroep Brabant, Tilburg University, TU/e, Vincent van Gogh Brabant, Vlisco en ZLTO.

Grote namen die collectief een verschil kunnen maken van regionaal tot internationaal niveau. De toekomst zal uitwijzen of en op welke wijze dit gebeurt.

To be continued…

Zie het volledige bericht op: MEST

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht