CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Het hoger onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek

27/04/2005

Er is de afgelopen jaren in verschillende disciplines samenwerking tot stand gekomen. Zo blijkt uit een analyse van het Web of Science dat het aantal co- publicaties van Vlaamse en Nederlandse onderzoekers over de periode 1995-2002 ongeveer verdubbeld is. Er is echter nog veel meer mogelijk. De Nederlandse en Vlaamse wetenschappers die samen willen werken, stuiten in de praktijk toch nog al te vaak op moeilijkheden. CVN vraagt daarom aandacht voor de Nederlands- Vlaamse samenwerking op het gebied van de wetenschappen. Hierbij mag weliswaar de bredere context niet uit het oog worden verloren. De Vlaams- Nederlandse samenwerking moet niet in concurrentie met maar als een aanvulling op de internationale samenwerking aangezien worden.

Aanbeveling
De cross border funding vraagt om een nadere analyse. Bij de ontwikkeling van een nieuw beleid zou met deze problematiek rekening moeten worden gehouden. De overheid zou hier best niet per project of per maatregel naar kijken maar op een globalere schaal de cross border funding in haar beleidsvorming betrekken.

Aanbeveling
De Nederlandse en Vlaamse overheden moeten initiatieven om de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek te vergroten, bevorderen en indien nodig ondersteunen. Men kan hierbij denken aan de oprichting van een presentatieplatform voor Nederlands-Vlaamse samenwerking. Een dergelijke initiatief zou ook de internationale evoluties stimuleren. Centraal zou hierbij moeten staan: promotie van bestaande raamwerken en transparantie van structuren, het bevorderen van de doorstroming van onderzoek, het vergroten van de mobiliteit van onderzoekers, meer faciliteiten om initiatieven te kanaliseren, het verbreden van het werkveld en het vergroten van communicatiekanalen/communicatieradius. Zowel het fundamenteel onderzoek, getrokken door NWO en FWO, als de industrie zouden hierbij betrokken moeten worden.

Aanbeveling
CVN dringt er op aan initiatieven die tot doel hebben de toegankelijkheid van het wetenschappelijke praktijkgerichte onderzoek te vergroten, te ondersteunen. Het is bovendien belangrijk voor de samenwerking dat het Vlaamse en het Nederlandse hoger onderwijs zich structureel in dezelfde richting ontwikkelen. Dit geldt zowel voor het bachelor-, master- en PhD-traject als voor het model van lectoraten en de bijbehorende regionale kenniskringen.

Aanbeveling
Het is belangrijk dat belemmerende regelgeving bij de administratieve procedures inzake de erkenning van diploma’s, de aanvraag van beurzen en de afhandeling daarvan, waar mogelijk wordt weggewerkt. Waar dat vooralsnog op onoverkomelijke moeilijkheden stuit, zou men een voorlopige oplossing kunnen zoeken in de creatie van enkele eilandjes waar de regelgeving ten dele wordt losgelaten en waar ruimte is voor experimenten.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht