CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Welzijn

Welzijn in tijden van onbehagen (eindadvies)

25/10/2004

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) biedt u hierbij het verslagboek aan van de conferentie “Welzijn in tijden van onbehagen” die op 17 juni jl in het kader van het welzijnsproject werd georganiseerd. Wij stuurden u al eerder de kaderstellende nota “Welzijn in tijden van onbehagen”, de inventarisatie van de reeds bestaande samenwerking en de verslagboeken toe van de studiedagen “Plattelandsontwikkelingen”, “Kwaliteitsbeleid in de welzijnszorg” en “Interculturaliteit in het welzijnswerk”, die in de loop van 2003 als voorbereiding op de conferentie werden georganiseerd.

Ondanks een hoog welvaartsniveau blijkt er in het begin van de 21 ste eeuw in Nederland en Vlaanderen een wijdverspreid gevoel van onbehagen te bestaan. De deelnemers aan de conferentie hebben op basis van de analyses van de inleiders Mark Elchardus, hoogleraar aan de VUB in Brussel, en Hans Adriaansens, voorzitter Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk III.3 en III.4), aanbevelingen opgesteld om dit onbehagen te bestrijden. Oplossingen werden gezocht in de richting van meer burgerparticipatie, empowerment van de burger, vergroting van de leefbaarheid en de sociale cohesie en het betrekken van het middenveld. Dit vereist een hierop toegespitst welzijnswerk. De neerslag van de discussie vindt u terug in hoofdstuk V. Op basis van dit materiaal hebben de inleiders van de workshops en de stuurgroepleden de aanbevelingen in hoofdstuk II opgesteld.

Alle betrokkenen vonden het uiterst inspirerend om samen na te denken over vraagstukken die ons aan beide kanten van de grens bezighouden en om ervaringen uit te wisselen. Deze behoeften werden duidelijk verwoord in de aanbevelingen (zie bv. het grote aantal aanbevelingen die zowel tijdens de studiedagen als in alle workshops op de conferentie werden geformuleerd om samen verder onderzoek te doen). Belangrijk is ook dat de welzijnssector door samenwerking met Vlaanderen zich binnen Europa sterker kan opstellen, meer invloed kan uitoefenen en een beter gebruik kan maken van de subsidiemogelijkheden die in dat kader geboden worden. Men is algemeen van oordeel dat voor de bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring de fysieke ontmoeting juist in deze sector onmisbaar is. De Vlaams-Nederlandse samenwerking mag niet worden beperkt tot het verknopen van digitale kennisnetwerken, hoe zinvol dergelijke projecten ook zijn.

De plenaire Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, in vergadering bijeen in Brussel op 15 oktober 2004, dringt dan ook aan op de installatie van een Vlaams-Nederlands overlegplatform om ook in de toekomst kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe trends te signaleren en de samenwerking in Europees kader te stimuleren. Zonder extra ondersteuning zowel in financiële als in personele zin kan CVN zelf het project “Welzijn in tijden van onbehagen” echter niet langer voortzetten en geen coördinerende rol in het Vlaams-Nederlands overleg meer vervullen. Er moet daarom bekeken worden of de beide administraties dan wel een Vlaamse en een Nederlandse instelling (landelijke welzijnsorganisaties, kenniscentra of onderzoeksinstituten) deze coördinerende taak zouden kunnen overnemen. CVN stelt na overleg met de vertegenwoordigers van uw departement en van de Vlaamse administratie voor om de CVN-stuurgroep voorlopig nog enige tijd in stand te houden zodat een goede overgang wordt bewerkstelligd. De CVN-stuurgroep zal in het voorjaar van 2005 een colloquium organiseren ter voorbereiding van een advies over de continuering van de Vlaams- Nederlandse samenwerking in de zo belangrijke welzijnssector.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht