CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren te Brussel

Samenwerking Socius – Nederlandse Beraadsgroep Vorming

21/06/2006

CVN vroeg de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux, op 26 januari 2007 positief te beslissen over de subsidieaanvraag van het Vlaamse steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk Socius voor de samenwerking met de Nederlandse Beheerraadsgroep Vorming. De minister is inmiddels aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Mijnheer de Minister,

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor het volgende knelpunt. Gedurende tien jaar organiseerden het Vlaamse steunpunt voor sociaal- cultureel volwassenenwerk Socius en de Nederlandse Beraadsgroep Vorming jaarlijks een conferentie rond een actueel thema op het terrein van de non-formele educatie. Onderwerpen als ‘Actief burgerschap en competenties – leren voor en door participatie’, ‘Competenties (h)erkennen – over EVC en certificering in sociaal-cultureel volwassenenwerk’ en ‘Vrijwilligerswerk en Intercultureel leren’ kwamen daarbij in de afgelopen jaren aan de orde. In 2006 hebben zij echter moeten besluiten dat dit niet meer mogelijk was door een gebrek aan financiële middelen aan Vlaamse kant.

De beide instellingen zouden echter graag de uitwisseling van expertise rond actuele thema’s willen continueren. De non-formele educatie krijgt momenteel ook in Europees kader de nodige aandacht. Mede met het oog daarop is het van belang dat Vlaanderen en Nederland op dit gebied ervaringen uitwisselen.
Socius en de Beraadsgroep Vorming hebben voor 2007 een bescheiden voorstel uitgewerkt om twee keer (één keer in Vlaanderen en één keer in Nederland) praktijkuitwisselingen te organiseren. De bedoeling is om met een beperkt aantal deskundigen gedurende een dag kennis en ervaringen te delen over een voor het sociaal-cultureel werk relevant onderwerp. Aan de hand van de resultaten van deze twee expertmeetings zal bekeken worden hoe de samenwerking in de daaropvolgende jaren het beste vorm kan krijgen. Het is heel wel mogelijk dat op basis van de resultaten in 2008 weer voor de organisatie van een grotere conferentie wordt gekozen. De op grond van de ervaringen met de expertmeetings gekozen strategie zou op de langere termijn tot een duurzame en intensieve uitwisseling en samenwerking moeten leiden. Socius heeft echter zowel in 2007 als ook in de daaropvolgende jaren bijkomende financiële middelen nodig om aan de samenwerking met Nederland op een verantwoorde manier vorm te kunnen geven. Socius maakt daarom op korte termijn een
subsidieaanvraag hiervoor aan u over.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht