CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Het hoger onderwijs

Positie van het Nederlands in Europa

15/06/2002

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland nam met belangstelling kennis van het rapport “Naar een samenhangend taalbeleid voor het Nederlands vanuit Europees perspectief” van de Nederlandse Taalunie. Aan één aspect daarvan, de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs, besteedde de Commissie vorig jaar zelf aandacht. De Commissie voerde o.m. een enquête uit bij de Nederlandse en Vlaamse universiteiten om te informeren naar de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen (1).

De Commissie Cultureel Verdrag, in vergadering bijeen in Brugge op 15 juni 2002, wenst enkele aanbevelingen van het Taalunierapport bijzonder te beklemtonen:

1. Het Taalunieverdrag moet onverkort worden uitgevoerd, o.m. waar het Nederland en Vlaanderen verplicht tot het voeren van een gezamenlijk, coherent taalbeleid, ook in internationaal – met name Europees – verband. Bovendien stelt ook de tekst van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland dat Nederland en Vlaanderen moeten streven naar samenwerking in en met derde landen (artikel 4) en dat ze vooraf overleg moeten plegen over in Europese organen en multilaterale fora in te nemen standpunten (artikel 5).

2. De huidige regelingen m.b.t. het gebruik van de verschillende officiële talen in de Europese instellingen dient behouden te blijven. Dat in bepaalde gevallen om pragmatische redenen wordt afgeweken van het gelijkwaardig gebruik van alle talen, mag geen reden zijn om de officiële regeling aan te passen ten nadele van de kleinere en middelgrote taalgebieden. Nederland en Vlaanderen/België moeten zich ervan bewust zijn dat volgens artikel 217 van het Verdrag van Rome unanimiteit vereist is om het talenregime te wijzigen.

3. Zoals vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam, moeten de inwoners van Nederland en Vlaanderen/Brussel zich in het Nederlands tot alle Europese instellingen kunnen richten en moeten ze in die taal een antwoord krijgen. In die zin moeten alle officiële talen binnen de EU ook werktalen zijn en blijven, ongeacht de kosten.

4. De “Bachelor”-opleidingen in Nederland en Vlaanderen moeten verplicht integraal in het Nederlands verlopen. In beperkte mate en voor maximaal 20% van de lesuren, kunnen in de “Masters” cursussen in een andere taal worden aangeboden. Met name als er anderstalige gastdocenten zijn of als het gaat om
opleidingsprogramma’s die specifiek voor buitenlandse studenten bedoeld zijn. De student moet examens over die cursussen desgewenst wel steeds in het Nederlands kunnen afleggen. De beslissing wanneer in een andere taal dan het Nederlands wordt gedoceerd, mag niet zomaar worden overgelaten aan de
onderwijsinstelling, maar moet steeds gebeuren binnen een landelijk normerend kader dat door het parlement dient te worden vastgelegd en bewaakt.

(1) “Het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs”, uitgave CVN, Brussel 23 april 2001

Gevolg:
Op 5 september 2002 stuurde P. van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken het volgende antwoord:

“Ik dank u voor uw bijdrage en engagement i.v.m. het dossier aangaande de positie van het Nederlands in Europa. Ik ben van mening dat de klemtoon, die u inzake een aantal aanbevelingen in het rapport legt, bijzonder goed sporen met de standpunten van de Vlaamse regering in dit verband. Ik verwijs hiervoor
o.m. naar het Vlaams regeerakkoord.
De handhaving van het huidige talenregime van de EU-instellingen alsook de verbetering van het talenregime van de EU-agentschappen, ook na de uitbreiding, is een thema, dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt. Ook in mijn ogen is er nog ruimte voor een betere gezamenlijke verdediging van de Vlaams-Nederlandse belangen in Europa.

Als Vlaams minister van Cultuur, zal ik dan ook, zowel in het kader van de Nederlandse Taalunie, als in het kader van het Cultureel Verdrag, voor diepere Vlaams-Nederlandse samenwerking op dit vlak blijven pleiten.”

Lees hier het gehele advies met reactie bewindslieden.

 

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht