CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nieuw Kunstendecreet in Vlaanderen

Nieuw Kunstendecreet in Vlaanderen

30/06/2003

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland vraagt bij de finalisering van het kunstendecreet uw aandacht voor twee aspecten die voor de Vlaams-Nederlandse samenwerkingsprojecten in de sector podiumkunsten van belang zijn. Het gaat om de subsidiëring voor internationale activiteiten van de erkende instellingen en om het niet parallel lopen met Nederland van de vierjarige subsidieperioden.

In het ontwerp van het nieuwe kunstendecreet wordt artikel 47 als volgt geformuleerd: “Structureel gesubsidieerde organisaties waarvan de internationale activiteiten vervat zijn in hun financieringsbudget komen niet in aanmerking voor de ondersteuning vermeld in artikel 46, met uitzondering van de projecten ontwikkelingssamenwerking.” Instellingen die tot op heden specifieke subsidies voor samenwerkingsprojecten met Nederland ontvingen, komen in een aantal gevallen nu niet meer voor deze subsidies in aanmerking omdat bij de erkenning en de vaststelling van de subsidie voor de periode van vier jaar zij reeds subsidie voor de internationale werking toegezegd hebben gekregen. Deze internationale subsidiëring is echter niet meer specifiek verbonden aan de samenwerking met Nederland. De stimulerende werking die van deze subsidie voor de samenwerking met Nederland uitging, vermindert dientengevolge aanzienlijk. De gesubsidieerde instelling vindt in de subsidietoewijzing de relatie met Nederland niet meer terug. De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland vraagt met klem uw aandacht voor dit probleem bij de finalisering van het kunstendecreet.

De aanvang van de vierjarige subsidieperioden voor de decretaal erkende initiatieven in Vlaanderen zal een jaar verschillen met de subsidieperioden in Nederland. Tot nog toe liepen de subsidieperioden praktisch gelijk met dien verstande dat men in Vlaanderen uitging van seizoenen en in Nederland van kalenderjaren. Doordat de vierjarige subsidieperioden in de toekomst niet meer parallel zullen lopen, kunnen bij de start of bij het beëindigen van een project of bij het doorvoeren van essentiële wijzigingen, in de praktijk knelpunten ontstaan. De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland vraagt uw aandacht voor deze problematiek en vraagt u zoveel mogelijk te vermijden dat hier een discrepantie ontstaat of toch in elk geval te voorkomen dat hierdoor Vlaams-Nederlandse samenwerkingsinitiatieven schade zouden ondervinden.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht